Intézményi közzétételi lista:

Intézményi alapdokumentumok

Pedagógiai program:

Pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat:

SZMSZ

Panaszkezelési szabályzat:

Panaszkezelési szabályzat

Házirend:

Házirend

Házirend 6. sz. melléklet

Kossuthos 1x1

A tornaterem és az öltözők házirendje:

A tornaterem és az öltözők házirendje 2019.

Az iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma:

Az iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma

A beiratkozás rendje:

A beiratkozásra meghatározott idő a 2019-2020 tanévre


2019 április 11. 8:00-19:00

2019 április 12. 8:00-19:00


Engedélyezett osztályok száma: 25


Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei


Intézményünk nyitvatartási rendje:

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6:45 órától délután 18:00 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.


Az intézmény pedagógusainak végzettsége:

Az intézmény pedagógusainak végzettsége


Nevelés-oktatást segítők, technikai dolgozók:

Nevelés-oktatást segítők, technikai dolgozók


A hétvégi házi feladatok, és az iskolai dolgozatok szabályai:

Egy tanítási napon az osztályközösség csak két témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a szaktanár legalább 3 nappal előtte bejegyzi az osztálynaplóba. Minden írásbeli munka eredményét 2 héten belül ismertetni kell a tanulókkal.


Az otthoni írásbeli és szóbeli beszámoltatások elvei és korlátai


Tanulmányok alatti vizsgák rendje:

Tanulmányok alatti vizsga szabályai


A tanorán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkörvezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.


Szülői tájékoztató a napközis tanóráról:

Szülői tájékoztató a napközis tanóráról


A neveléssel-oktatással összefüggő egyes jogszabályok

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási int. működéséről és a köznevelési int. névhasználatáról

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról        szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásrólKossuth

Copyright © 2020 Kossuth Lajos Általános Iskola | Budapest, XVII. kerület.