Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista:

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Pedagógiai program:

Pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat:

SZMSZ

Házirend:

Házirend

Házirend 6. sz. melléklet

Kossuthos 1x1

A tornaterem és az öltözők házirendje


Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei


A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:


A beiratkozásra meghatározott idő a 2021-2022 tanévre:


2021. április 15-16. (27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet a 2020/2021. Tanév rendjéről)


Engedélyezett osztályok száma: 25


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola vonatkozásában a pontban jelzett ellenőrzések, vizsgálatok nem történtek.


A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Intézményünk nyitvatartási rendje:

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6:45 órától délután 18:00 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A 2020-2021 tanév október havi programja

A 2020-2021 tanév november havi programja

A 2020-2021 tanév december havi programja

A 2020-2021 tanév január programja

A 2020-2021 tanév február havi programja

A 2020-2021 tanév március havi programja

A 2020-2021 tanév április havi programja

A 2020-2021 tanév május havi programja

A 2020-2021 tanév június havi programja


A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

A Budapest XVII.Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola vonatkozásában 2015 decembere és 2020 februárja között a következő pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzések kerültek megvalósításra:


6 fő pedagógus

1 fő intézményvezető

1 teljes körű intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés


A pedagógiai-szakmai ellenőrzések főbb megállapításai az alábbiak voltak:


- A látogatásba bevont pedagógusok esetében a pedagóguskompetenciák, illetve a csatlakozó indikátorok vonatkozásában az eredmények valamennyi esetben megfelelőek

- fejlesztendő területek: a pályázatírói tevékenység erősítése, a pedagógiai-szakmai dokumentáció erősítése, aktualizálása, az Oktatási Hivatal releváns informatikai felületének folyamatos nyomon követése, az online magvalósuló szakmai közösségek munkájába való bekapcsolódás lehetőségének kihasználása.


A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Az intézmény pedagógusainak végzettsége, és szakképzettsége


A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége


Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei


A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei:

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkörvezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Az otthoni írásbeli és szóbeli beszámoltatások elvei és korlátai

Egy tanítási napon az osztályközösség csak két témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a szaktanár legalább 3 nappal előtte bejegyzi az osztálynaplóba. Minden írásbeli munka eredményét 2 héten belül ismertetni kell a tanulókkal.


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei


Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma:

Az iskolai osztályok száma, a tanulók létszámaKossuth

Copyright © 2021 Kossuth Lajos Általános Iskola | Budapest, XVII. kerület.